வானொலியை கண்டு பிடித்தவரிடம் பயிற்சி பெற்ற தமிழன்

வானொலியை கண்டு பிடித்தவரிடம் பயிற்சி பெற்ற தமிழன் ,